O skúške

Autoškola TINKA, Prešov - Autocvičisko

Kedy sa koná skúška?

Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí okresný dopravný inšpektorát tak, aby sa mohla vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky výcvikovým zariadením. Žiadateľ o vodičské oprávnenie môže vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny.

Ako vyzerá skúška?

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva zo:

 • skúšky z predmetov o cestnej premávke,
 • skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe
 • skúšky na autocvičisku (jazda medzi kužeľmi)
 • skúšky z vedenia motorových vozidiel

Skúšky sa vykonávajú v predpísanom poradí. Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých štyroch skúšaných predmetov bol – prospel.

Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.

Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonávať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.

Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospeje ani pri druhej opakovanej skúške, musí sa podrobiť novému (opakovanému celému) výcviku v autoškole. Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy, inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu.

Skúška z predpisov o cestnej premávke

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobnými testami. Na vykonanie skúšky je určený čas 20 minút.

Skúšobný test pozostáva:

 • 12 otázok – zo Zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách /každá otázka je za 2 body/
 • 3 otázky – z Vyhlášky č. 725/2004 Z. z o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách/ každá otázka za 1 bod/
 • 8 otázok – z dopravných značiek z Vyhlášky č. 9/2009 Z. z. /každá otázka za 2 body/
 • 4 otázky – z riešenia dopravných situácií t.j. križovatky /každá otázka je za 3 body/

Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 55 bodov dosiahnuť pri jednotlivom vodičskom oprávnení minimálny počet bodov:

 • pre A skupinu 50 bodov
 • pre A/50 skupinu 50 bodov
 • pre B skupinu 50 bodov
 • pre C skupinu 53 bodov
 • pre D skupinu 53 bodov
 • pre T skupinu 50 bodov

>> Vyskúšajte si test pre skupinu „B“
>> Vyskúšajte si test pre skupinu „C“ „D“ „T“

Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Skúška z náuky o vozidlách a ich držbe sa vykonáva ústne. Pri skúške musí žiadateľ o vodičské oprávnenie

 • pre skupinu A, A/50 a B preukázať základné vedomosti z hlavných skupín mechanizmov vozidiel, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, z ich bežnej údržby a odstraňovania bežných porúch
 • pre skupinu C, D a T preukázať základné vedomosti z konštrukcie vozidiel a ich hlavných skupín a mechanizmov, z ich údržby a ošetrovania, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a hospodárnosti premávky vozidiel a ochrany životného prostredia.

Vzorové otázky

z konštrukcie a údržby motorových vozidiel Klikni sem!

Skúška z vedenia motorových vozidiel

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti.

V prvej časti skúšky sa overuje ovládanie základných úkonov, najmä

 • príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu, upravenie sedadla do správnej polohy, nastavenie spätných zrkadiel, pripútanie bezpečnostným pásom, kontrola uzatvorenia dverí
 • rozjazd a rozjazd v stúpaní
 • brzdenia a zastavenie na určenom mieste
 • cúvanie a zatáčanie pri cúvaní
 • otáčanie pri jazde dopredu
 • zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie
 • státie v stúpaní

Tieto úkony sa vykonávajú na autocvičisku.

Druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel u žiadateľa o vodičské oprávnenie overuje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky a podľa možnosti mimo diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o vodičské oprávnenie ovládať tak, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajtov a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky, dopravné značenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu učiteľa reagovať na dopravné situácie.

Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti:

Pre skupinu A

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – 1 otázka
3. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu A/50

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu B

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – 1 otázka
3. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu C

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – 3 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – 2 otázky
4. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu D

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – 3 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – 2 otázky
4. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu T

1. predpisy o cestnej premávke – 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe – 2 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – 1 otázka
4. vedenie motorového vozidla

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to