Legislatíva

Úplné znenia predpisov účinné do 01. 01. 2014

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 1,06 MB)

Vyhláška č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 6,41 MB)

Zákony v doprave

Zákon o premávke na pozemných komunikáciách s vykonávacími predpismi

Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. z 20.septembra 1996 o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č.359/2000 Z. z., zákona č.405/2000 Z. z., zákona č.223/2001 Z. z., zákona č.381/2001 Z. z., zákona č.441/2001., zákona č.490/2001 Z. z., zákona č.73/2002 Z. z.

Zákon NR SR č. 441/2001 Z. z. zo 4. októbra 2001 o presune niektorých pôsobností Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Vyhláška č. 90/1997 Z. z. Ministerstva vnútra SR z 11. marca 1997, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 z. z., vyhlášky č. 204/2000 z. z., vyhlášky č. 462/2000 z. z., vyhlášky č. 96/2001 Z. z. a vyhlášky č. 51/2002 Z. z.

Vyhláška č. 95/1997 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 13. marca 1997 o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z.

Vyhláška č. 116/1997 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo 17. marca 1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 308/1999 Z. z. a vyhlášky č. 20/2002 z. z.

Vyhláška č. 327/1997 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 20. októbra 1997 o kontrolách technického stavu vozidiel.

Vyhláška č. 191/1998 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR z 2. júna 1998 o psychologickom vyšetrení žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.

Zákon NR SR č. 359/2000 Z. z. zo 4. októbra 2000 o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

Cestný zákon s vykonávacími predpismi a vyhláška o emisných kontrolách

Zákon č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 zb., zákona NR SR č. 160/1996 z. z., zákona č. 58/1997 z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 439/2001z.z.

Vyhláška č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Vyhláška č. 41/2000 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 26. januára 2000, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľníc a ciest pre motorové vozidlá, ktorých používanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 414/2000 z. z. a vyhlášky č. 532/2001 Z. z.

Zákon o cestnej doprave s vykonávacími predpismi

Zákon NR SR č. 168/1996 zo 17. mája 1996 o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z.

Vyhláška č. 311/1996 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo 17. októbra 1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/19996 Z. z. o cestnej doprave.

Vyhláška č. 363/1996 Z. z. dopravy pôšt a telekomunikácií SR  z 5. decembra 1996 o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave.

Vyhláška č. 265/1996 Z. z. dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 265/1996 Z. z., z 1. júla 1996 o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 307/1999 z. z. a vyhlášky č. 21/2002 Z. z.

Zmeny v zákonoch vykonané v druhej polovicu roku 2002!

Vyhláška č. 342/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 396/2002 Z. z. z 21. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to