Príprava na STK

Autoškola TINKA, Prešov - Naše autá pravidelne servisujeme

Máte problémy s prípravou Vášho vozidla na STK?

Kontaktujte nás a my Vám poradíme, alebo si pozrite znenie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy je vozidlo nespôsobilé na cestnú premávku?

Ak vozidlo svojim technickým stavom nespĺňa ustanovené podmienky alebo ak sa v určených lehotách nepodrobilo ustanoveným kontrolám, považuje sa za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia.

Za technickú nespôsobilosť vozidla sa považuje najmä ak:

 • účinnosť bŕzd nedosahuje určený limit alebo rozdiel brzdných síl na obvode jednotlivých kolies tej istej nápravy prevyšuje 30%,
 • sa musí opätovne stlačiť pedál prevádzkovej brzdy pred vyvolaním brzdného účinku,
 • vôľa riadenia prevyšuje povolenú maximálnu hodnotu alebo ak je riadiaci mechanizmus deformovaný,
 • deformácie náprav sú zjavné,
 • poškodenie čelného skla je podstatné (napr. poškriabanie stieradlami, pri vrstevnom skle popraskanie),
 • opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu, – je poškodené pruženie a tlmiče pruženia,
 • unikanie paliva alebo oleja je zjavné,
 • nesvieti stretávacie, obrysové alebo brzdové svetlo na vozidle aspoň na strane privratenej k stredu vozovky alebo smerové svetlá alebo ak nespĺňajú predpísanú svietivosť,
 • diaľkové svetlá na stretávacie nemožno prepnúť,
 • sú chybne nastavené alebo poškodené svetlomety so stretávacími svetlami a svetlomety a svietidlá so svetlami do hmly spôsobujúce oslnenie a chybne zapojené jednotlivé svetlá,
 • sa použije iné ako schválené bezpečnostné sklo na vozidlách vyrábaných (dovážaných) s bezpečnostnými sklami,
 • poškodenie alebo deformácia podvozku alebo karosérie môže bezprostredne ohroziť bezpečnosť premávky,
 • objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého(CO) alebo nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch zážihového motora alebo dymivosť vznetového motora, alebo vonkajší hluk vozidla prevyšuje povolenú hodnotu okrem objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) pri vozidle so zdokonaleným emisným systémom, ktorá sa posudzuje špecificky,
 • sa použije pevne zabudovaný neschválený výstroj vozidla ovplyvňujúci bezpečnosť vozidla a životné prostredie,
 • je porucha zvláštneho výstražného zariadenia autobusu alebo autobusového prípojného vozidla verejnej dopravy so samoobslužnou tarifnou prevádzkou.

Za technickú nespôsobilosť vozidla sa považuje aj nepodrobenie vozidla:

 • v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole technického stavu alebo pravidelnej emisnej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha,
 • poháňaného motorom na skvapalnený alebo na stlačený plyn v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole plynového zariadenia,
 • na elektrický pohon v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole elektrického trakčného zariadenia.

V cestnej premávke je zakázané používať vozidlo, ktoré

 • nie je opatrené evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha,
 • nemá schválenú technickú spôsobilosť, ak tejto povinnosti podlieha,
 • nespĺňa konštrukciou, vyhotovením, vybavením a technickým stavom požiadavky bezpečnej a plynulej premávky,
 • ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, – poškodzuje cesty a životné prostredie nad prípustnú mieru.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to