Podmienky získania VO

Autoškola TINKA, Prešov

Podmienky pre získanie vodičského oprávnenia

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý:

 • dosiahol ustanovený vek potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (trvalým pobytom sa rozumie aj prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvale žijúceho v cudzine a prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky),
 • je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“),
 • sa podrobil ustanovenej príprave,
 • preukázal na skúške odbornú spôsobilosť viesť motorové vozidlo,
 • splnil ďalšie podmienky ustanovené na vedenie niektorých skupín a podskupín alebo druhov motorových vozidiel.

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie ustanovených podmienok na udelenie vodičského oprávnenia, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené; je tiež povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotná spôsobilosť sa dokladuje:

 • lekárskou prehliadkou a
 • psychologickým vyšetrením, ak ide o vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie.

Lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia:

Vymedzený okruh držiteľov vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam s cieľom zistiť, či sa ich zdravotná spôsobilosť nezmenila.

Podľa § 6 vyhlášky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla vodiči motorových vozidiel, ktorí

 • vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • majú vedenie vozidla v predmete podnikania na základe osobitného oprávnenia,
 • sú vodičmi motorových vozidiel skupiny D,
 • sú vodičmi motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 kg,
 • sú vodičmi nákladných automobilov s prípojným vozidlom a
 • sú vodičmi vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami,

sa podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu pred ich pracovným zaradením a potom

 • pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý rok a
 • pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky.

Ostatní vodiči sa podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam do dvoch mesiacov po dni, v ktorom dosiahli vek 60, 65, 68 rokov, po dosiahnutí veku 68 rokov každé dva roky.

Odosielanie vodičov z povolania na pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba, s ktorou sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. Právnická osoba a fyzická osoba prihliada na výsledky pravidelných lekárskych prehliadok a psychologických vyšetrení, vedie o nich a o ich výsledku záznamy s uvedením dátumu vykonanej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia a o termíne budúcej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia.

Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča zistí poškodenie zdravia, ktoré má za následok dočasné obmedzenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo, poučí ho, že kým sa jeho zdravotný stav v primeranom čase nezlepší, nesmie viesť motorové vozidlo a túto skutočnosť zaznamená do zdravotnej dokumentácie vodiča. Pri užívaní liekov znižujúcich schopnosť viesť motorové vozidlo lekár upozorní vodiča, že počas ich užívania nesmie viesť motorové vozidlo a túto skutočnosť zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie vodiča.

Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča zistí poškodenie zdravia, ktoré má za následok obmedzenie zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo, uvedie túto skutočnosť v záveroch a rovnopis pošle okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa trvalého bydliska vodiča.

Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča alebo psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí poškodenie zdravia, pre ktoré vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, v záveroch uvedie, že vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo a rovnopis pošle okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa trvalého bydliska vodiča.

Držiteľ vodičského oprávnenia preukáže, že sa podrobil lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu dokladom, ktorý musí mať pri vedení motorového vozidla pri sebe.

Vodičský preukaz

Vek na udelenie vodičského oprávnenia

Vodičské oprávnenie sa môže udeliť osobe staršej ako 17 rokov. Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, sa môže udeliť osobe staršej ako 21 rokov.

Vodičské oprávnenie na vedenie niektorých skupín, podskupín a druhov motorových vozidiel sa môže udeliť aj osobe staršej ako 15 rokov alebo ak je taká osoba zdravotne postihnutá.

Osobe, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, sa vodičské oprávnenie môže udeliť len s písomným súhlasom jej zákonného zástupcu.

Vek na udelenie vodičského oprávnenia

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76 ods. 7,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky dosiahnutia veku ustanoveného zákonom na udelenie vodičského oprávnenia a absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

Doklady potrebné na vydanie vodičského preukazu

Vodičský preukaz vydáva a zápisy doň vykonáva okresný dopravný inšpektorát.

Podľa § 68 zákona o udelení vodičského oprávnenia rozhoduje okresný dopravný inšpektorát, kde žiadateľ o vodičské oprávnenie skladá skúšky z odbornej spôsobilosti.

Vodičský preukaz vydá okresný dopravný inšpektorát, na ktorom žiadateľ o vodičské oprávnenie zložil skúšky z odbornej spôsobilosti (§ 78 zákona).

Držiteľ vodičského oprávnenia môže byť súčasne držiteľom len jedného vodičského preukazu a len jedného medzinárodného vodičského preukazu.

Nový vodičský preukaz držiteľovi vodičského oprávnenia vydá okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu.

Ak sa rozšíril rozsah vodičského oprávnenia alebo ak sa vodičské oprávnenie vrátilo, alebo sa obmedzil jeho rozsah, vykoná zápis do vodičského preukazu alebo vydá nový vodičský preukaz, alebo odovzdaný vodičský preukaz vráti ten okresný dopravný inšpektorát, ktorý takto rozhodol.

Prvé vodičské oprávnenie

Prvé vodičské oprávnenie sa podľa § 72 zákona udeľuje na skúšobnú lehotu.

Skúšobná lehota

Skúšobná lehota je dva roky a začína plynúť odo dňa vydania vodičského preukazu.

Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava čas výkonu zákazu viesť motorové vozidlo, ktoré uložil súd alebo iný príslušný orgán a čas, po ktorý bol vodičský preukaz zadržaný na základe rozhodnutia obvodného úradu.

Ak bolo počas skúšobnej lehoty odňaté vodičské oprávnenie všetkých udelených skupín, nové vodičské oprávnenie sa udeľuje na skúšobnú lehotu v rozsahu zvyšku predchádzajúcej skúšobnej lehoty; ak je tento zvyšok kratší ako jeden mesiac, skúšobná lehota sa neurčí.

Ak sa udeľuje nové vodičské oprávnenie alebo ak sa jeho rozsah rozširuje tomu, komu bolo predchádzajúce vodičské oprávnenie udelené alebo jeho rozsah rozšírený ešte pred dovŕšením 18. roku veku, nová dvojročná skúšobná lehota vždy začína plynúť za podmienok ustanovených pre prvé vodičské oprávnenie. Doterajšia skúšobná lehota sa skončí, aj keď ešte neuplynuli dva roky. Táto skúšobná lehota sa nezapočítava do novej skúšobnej lehoty.

Skupiny a podskupiny pre udelenie vodičského oprávnenia

Podľa § 17 vyhlášky sa vodičské vodičské oprávnenie udeľuje na nasledujúce skupiny:

 • skupiny B + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
 • skupiny C, D a podskupiny C1 a D1 možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
 • skupiny C + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C,
 • skupiny C1 + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1,
 • skupiny D + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D,
 • skupiny D1 + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D1,
 • skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg a ktorý preukáže prax vo vedení takého vozidla v posledných 24 mesiacoch; táto podmienka sa nevyžaduje, ak žiadateľ u delenie vodičského oprávnenia je starší ako 21 rokov.

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukazuje prax vo vedení vozidiel čestným vyhlásením držiteľa vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla, na ktorom sa prax vykonávala, s jeho úradne overeným podpisom.

Vyhotovenie nového vodičského preukazu

Držiteľom nového vodičského preukazu sa stáva frekventant autoškoly po úspešne zvládnutej záverečnej skúške. Následne na to, požiada dopravný inšpektorát ústnym oznámením o vydanie nového vodičského preukazu, pričom ďalej:

 • z predloženého dokladu totožnosti sa identifikačné údaje žiadateľa preveria v evidenciách,
 • vytlačia sa tlačiarňou počítača dve žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu a žiadateľ bude vyzvaný, aby potvrdil správnosť údajov v uvedených žiadostiach vlastnoručným podpisom,
 • žiadateľovi sa vydá jedna žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu,
 • vyberie sa od žiadateľa správny poplatok za vydanie vodičského preukazu,
 • zosnímajú sa biometrické údaje žiadateľa (vyhotoví sa čiernobiela fotografia, elektronický podpis žiadateľa), potvrdená žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu sa vráti žiadateľovi, ktorý si príde prevziať vodičský preukaz v stanovenom termíne, prevzatie vodičského preukazu potvrdzuje žiadateľ vlastnoručným podpisom.

Za vydanie vodičského oprávnenia je nutné zaplatiť správny poplatok vo výške 6,50 €.

Výmena vodičského preukazu

Výmena vodičského preukazu náhradou za nepoužiteľný vodičský preukaz (napr. zmena trvalého pobytu, zmena mena), rozšírenie vodičského oprávnenia:

 • platný občiansky preukaz alebo identifikačná karta,
 • pôvodný vodičský preukaz,
 • kolok v hodnote 6,50 €,
 • žiadateľ o vydanie musí mať trvalý pobyt v okrese, kde žiada o vydanie vodičského preukazu.

Vydanie vodičského preukazu po skončení skúšobnej lehoty

 • platný občiansky preukaz alebo identifikačná karta,
 • pôvodný vodičský preukaz,
 • bezplatne,
 • žiadateľ o vydanie musí mať trvalý pobyt v okrese, kde žiada o vydanie vodičského preukazu.

Vydanie vodičského preukazu za odcudzený vodičský preukaz

 • platný občiansky preukaz alebo identifikačná karta,
 • kolok v hodnote 6,50 €,
 • vyplniť tlačivo „čestné prehlásenie“ alebo predložiť fotokópiu potvrdenia od polície,
 • žiadateľ o vydanie musí mať trvalý pobyt v okrese, kde žiada o vydanie vodičského preukazu.

Vydanie vodičského preukazu za stratený, poškodený alebo zničený vodičský preukaz

 • platný občiansky preukaz alebo identifikačná karta,
 • kolok v hodnote 13 €,
 • vyplniť tlačivo „čestné prehlásenie“ alebo predložiť fotokópiu potvrdenia od polície,
 • žiadateľ o vydanie musí mať trvalý pobyt v okrese, kde žiada o vydanie vodičského preukazu.

Neplatnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz podľa § 79 zákona je neplatný, ak sa skončila jeho platnosť.

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak:

 • sa v ňom neoprávnene urobili zmeny,
 • záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
 • sú v ňom záznamy nečitateľné,
 • bol zničený, stratený alebo ukradnutý, alebo jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný aj v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo.

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu

Povinnosti každého držiteľa vodičského preukazu stanovuje § 80 zákona.

Držiteľ vodičského preukazu je povinný:

 • chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, ukradnutím alebo pred zneužitím,
 • oznámiť do siedmich dní zmenu svojho trvalého pobytu alebo iných osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, alebo podstatnú zmenu svojej podoby okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu,
 • odovzdať neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým mu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo mu bol obmedzený jeho rozsah, okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý takéto rozhodnutie vydal,
 • odovzdať neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd udelil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz viesť motorové vozidlo, okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu.

Odovzdaný vodičský preukaz sa držiteľovi vráti vtedy, ak o to jeho držiteľ požiada a preukáže, že súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo bol vykonaný. Ak bol zákaz vykonaný dva roky a dlhšie, vodičský preukaz sa vráti, len ak jeho držiteľ úspešne zloží skúšky z odbornej spôsobilosti v rozsahu a za podmienok ustanovených pre žiadateľa o vodičské oprávnenie.

 • odovzdať neplatný vodičský preukaz na výzvu okresnému dopravnému inšpektorátu,
 • oznámiť do siedmich dní zničenie, stratu alebo ukradnutie vodičského preukazu okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, resp. najbližšiemu okresnému dopravnému inšpektorátu.

Držiteľ vodičského preukazu, ktorému bol za stratený alebo za ukradnutý vodičský preukaz vydaný nový vodičský preukaz a svoj predchádzajúci vodičský preukaz získa späť, je povinný predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať okresnému dopravnému inšpektorátu.

 • dostaviť sa na vyzvanie okresného dopravného inšpektorátu v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu,
 • predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu so žiadosťou o vydanie alebo o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie podľa zákona a vyhlášky, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá,
 • osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov potvrdiť svojím podpisom. Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu v tomto konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom držiteľa vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz oprávňuje viesť motorové vozidlo v cudzine.

Vydáva ho okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Medzinárodný vodičský preukaz oprávňujúci viesť motorové vozidlo v cudzine je povinný vydať držiteľovi platného vodičského preukazu na vlastnú žiadosť okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu.

Vodičský preukaz vydaný podľa § 82 zákona oprávňuje viesť motorové vozidlo aj v cudzine v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami, ak jeho držiteľ vedie motorové vozidlo v štáte, ktorý tento vodičský preukaz uznáva.

Medzinárodný vodičský preukaz je podľa § 33 vyhlášky knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele.

V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi v rozsahu meno, priezvisko, prípadne titul a dátum a miesto narodenia držiteľa vodičského preukazu a rozsahu vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje:

 • neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polkartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha,
 • podpis držiteľa medzinárodného vodičského oprávnenia.

Medzinárodný vodičský preukaz sa podľa § 34 vyhlášky vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike.

Zápisy do medzinárodného vodičského preukazu je oprávnený vykonávať len okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu jeho držiteľa alebo orgán cudzieho štátu príslušný zrušiť jeho platnosť v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami.

Medzinárodný vodičský preukaz platí najviac tri roky odo dňa jeho vydania; ak je však termín skončenia času platnosti vodičského preukazu pri vydávaní medzinárodného vodičského preukazu kratší ako tri roky, termín skončenia platnosti vydávaného medzinárodného vodičského preukazu sa určí zhodne s termínom skončenia platnosti vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz podľa § 35 vyhlášky neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo mu bol vodičský preukaz zadržaný, alebo mu bolo odobraté vodičské oprávnenie, alebo ak je vodičský preukaz neplatný.

Odporúča sa vodičom mať pri jazde v zahraničí okrem národného vodičského preukazu Slovenskej republiky aj medzinárodný vodičský preukaz, pretože nie všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Viedenského „Dohovoru o cestnej premávke“ z roku 1968 (je ich asi 70), akceptujú náš národný vodičský preukaz. Ide najmä o mimoeurópske štáty, Srbsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu, Turecko.

Správne poplatky

Za vydanie vodičského preukazu a s ním súvisiace jednotlivé administratívne úkony sa vyberá správny poplatok (kolková známka) podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to

správne poplatky za vydanie a výmenu (položka 63 sadzobníka):

 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu 6,50 €
 • vydanie vodičského preukazu, zmena priezviska, rodného čísla, trvalého pobytu 6,50 €
 • vydanie vodičského preukazu po skončení skúšobnej doby bez poplatku
 • každé vydanie vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončenie jeho platnosti 6,50 €
 • výmena cudzieho vodičského preukazu za slovenský 6,50 €
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu náhradou za odcudzený 6,50 €
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu náhradou za zničený, stratený alebo poškodený 6,50 €
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu náhradou za zničený, stratený alebo poškodený opakovane v priebehu 2 rokov po sebe nasledujúcich 13 €
 • výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) 1,50 €

správne poplatky za vykonanie skúšky (položka 74 sadzobníka):

 • na získanie vodičského oprávnenia
 1. skupiny A a AM a podskupiny A1 16,50 €
 2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 33 €
 3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 49,50 €
 4. skupiny C, C + E, D a D + E 66 €
 • pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 16,50 €
 • na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia 33 €
 • na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia 10 €

Správny orgán vyberie poplatky týkajúce sa vykonania skúšky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

Poplatok za vykonanie skúšky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

Poplatok na získanie vodičského oprávnenia sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Dávame Vám do pozornosti:

AutoObuv.sk | Autovybava.sk | e-Pneumatiky.sk | Portsystem.sk

Zdieľaj to