Adresa: Levočská 20/A, 080 01 Prešov, GSM: 0905 940 333, 0911 940 333, E-mail: marek@autoskolatinka.sk

 

 

 

Kurzy otvárame priebežne! Aktuálna cena kurzu je 745 €. Teší sa na Vás Autoškola TINKA!

O nás
Naša ponuka Cenník Prihláška Podmienky získania VO O výcviku O skúške Skúšobné testy Legislatíva Príprava na STK Užitočné informácie Fotogaléria Tip na www, wap Autobus Kontakt Mapa

Stránkové hodiny:

Pondelok až Štvrtok
od 15,00 do 18,00 hod.

Práca a štúdium v zahraničí, EÚ (www.freejob.sk).

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

PRÍPRAVA VOZIDIEL NA STK

Máte problémy s prípravou Vášho vozidla na STK?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme, alebo si pozrite Vyhlášku č. 725/2004.

Kedy je vozidlo nespôsobilé na cestnú premávku?

Ak vozidlo svojim technickým stavom nespĺňa ustanovené podmienky alebo ak sa v určených lehotách nepodrobilo ustanoveným kontrolám, považuje sa za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia.

Za technickú nespôsobilosť vozidla sa považuje najmä ak:

- účinnosť bŕzd nedosahuje určený limit alebo rozdiel brzdných síl na obvode jednotlivých kolies tej istej nápravy prevyšuje 30%,

- sa musí opätovne stlačiť pedál prevádzkovej brzdy pred vyvolaním brzdného účinku,

- vôľa riadenia prevyšuje povolenú maximálnu hodnotu alebo ak je riadiaci mechanizmus deformovaný,

- deformácie náprav sú zjavné,

- poškodenie čelného skla je podstatné (napr. poškriabanie stieradlami, pri vrstevnom skle popraskanie),

- opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu, - je poškodené pruženie a tlmiče pruženia,

- unikanie paliva alebo oleja je zjavné,

- nesvieti stretávacie, obrysové alebo brzdové svetlo na vozidle aspoň na strane privrátenej k stredu vozovky alebo smerové svetlá alebo ak nespĺňajú predpísanú svietivosť,

- diaľkové svetlá na stretávacie nemožno prepnúť,

- sú chybne nastavené alebo poškodené svetlomety so stretávacími svetlami a svetlomety a svietidlá so svetlami do hmly spôsobujúce oslnenie a chybne zapojené jednotlivé svetlá,

- sa použije iné ako schválené bezpečnostné sklo na vozidlách vyrábaných (dovážaných) s bezpečnostnými sklami,

- poškodenie alebo deformácia podvozku alebo karosérie môže bezprostredne ohroziť bezpečnosť premávky,

- objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého(CO) alebo nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch zážihového motora alebo dymivosť vznetového motora, alebo vonkajší hluk vozidla prevyšuje povolenú hodnotu okrem objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) pri vozidle so zdokonaleným emisným systémom, ktorá sa posudzuje špecificky,

- sa použije pevne zabudovaný neschválený výstroj vozidla ovplyvňujúci bezpečnosť vozidla a životné prostredie,

- je porucha zvláštneho výstražného zariadenia autobusu alebo autobusového prípojného vozidla verejnej dopravy so samoobslužnou tarifnou prevádzkou.

Za technickú nespôsobilosť vozidla sa považuje aj nepodrobenie vozidla:

- v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole technického stavu alebo pravidelnej emisnej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha,

- poháňaného motorom na skvapalnený alebo na stlačený plyn v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole plynového zariadenia,

- na elektrický pohon v ustanovenej lehote pravidelnej kontrole elektrického trakčného zariadenia.

V cetnej premávke je zakázané používať vozidlo, ktoré

- nie je opatrené evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha,

- nemá schválenú technickú spôsobilosť, ak tejto povinnosti podlieha,

- nespĺňa konštrukciou, vyhotovením, vybavením a technickým stavom požiadavky bezpečnej a plynulej premávky,

- ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, - poškodzuje cesty a životné prostredie nad prípustnú mieru.

Google

Elektronický výpis zo živnostenského registra | Ochrana osobných údajov

Autoškola TINKA vznikla vydaním evidenčného dokladu Okresným úradom v Prešove - odbor dopravy a cestného hospodárstva na vykonávanie:

- výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny: AM, B1, B, A

- doškoľovacieho kurzu vodičov skupiny: AM, B1, B, A

- školenie vodičov z povolania

Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov

     Copyright © 2002 - 2020, Marek Sasarák - Autoškola TINKA

|

Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET