Adresa: Levočská 20/A, 080 01 Prešov, GSM: 0905 940 333, 0911 940 333, E-mail: marek@autoskolatinka.sk

 

 

 

Kurzy otvárame priebežne! Aktuálna cena kurzu je 745 €. Teší sa na Vás Autoškola TINKA!

O nás
Naša ponuka Cenník Prihláška Podmienky získania VO O výcviku O skúške Skúšobné testy Legislatíva Príprava na STK Užitočné informácie Fotogaléria Tip na www, wap Autobus Kontakt Mapa

Stránkové hodiny:

Pondelok až Štvrtok
od 15,00 do 18,00 hod.

Práca a štúdium v zahraničí, EÚ (www.freejob.sk).

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

O VÝCVIKU

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu

     

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút!

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, a teóriu zdravotníckej prípravy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla, výcvik v údržbe vozidla a výcvik v zdravotníckej príprave.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri. 

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia., najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

SKUPINY A PODSKUPINY OPRÁVNENÍ NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Poskytujeme výcvik pre skupinu A a B

Skupina A

- dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1.

Podskupina A1: vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1. Vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1.

Skupina B

- motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

- jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa predchádzajúceho odseku a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Podskupina B1: trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom, s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1. Vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny B1.

     

Momentálne neposkytujeme výcvik pre skupinu C, D, B + E, C + E, C1 + E, D + E, D1 + E, AM a T.

Skupina C

- motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v D a T, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podskupina C1: motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch skupiny D a T, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 7 500 kg; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1. Vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny B1.

Skupina D

- motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podskupina D1: motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, avšak nie viac ako 16 miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1. Vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny C1 a B1.

Skupina B + E

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu podľa skupiny B.

Vodičské oprávnenie skupiny B + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B + E, ako aj motorové vozidlá skupiny B a podskupiny B1.

Skupina C + E

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny C + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T, C1 + E, B + E a podskupiny C1 a B1.

Skupina C1 + E

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Vodičské oprávnenie skupiny C1 + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1 + E, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T, B + E a podskupiny C1 a B1.

Skupina D + E

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny D + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, D, T, D1 + E, C + E, C1 + E, B + E a podskupiny D1, C1 a B1.

Skupina D1 + E

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie je určené na prepravu osôb. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Vodičské oprávnenie skupiny D1 + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1 + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T, C + E, C1 + E, B + E a podskupiny D1, C1 a B1.

Skupina AM

- dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km-h-1, s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom, s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocným motorčekom s pohonom spaľovacím motorom, s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1.

Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM, a to len na území Slovenskej republiky.

Skupina T

- poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

Google

Elektronický výpis zo živnostenského registra | Ochrana osobných údajov

Autoškola TINKA vznikla vydaním evidenčného dokladu Okresným úradom v Prešove - odbor dopravy a cestného hospodárstva na vykonávanie:

- výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny: AM, B1, B, A

- doškoľovacieho kurzu vodičov skupiny: AM, B1, B, A

- školenie vodičov z povolania

Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov

     Copyright © 2002 - 2020, Marek Sasarák - Autoškola TINKA

|

Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET