Adresa: Levočská 20/A, 080 01 Prešov, GSM: 0905 940 333, 0911 940 333, E-mail: marek@autoskolatinka.sk

 

 

 

Kurzy otvárame priebežne! Aktuálna cena kurzu je 745 €. Teší sa na Vás Autoškola TINKA!

O nás
Naša ponuka Cenník Prihláška Podmienky získania VO O výcviku O skúške Skúšobné testy Legislatíva Príprava na STK Užitočné informácie Fotogaléria Tip na www, wap Autobus Kontakt Mapa

Stránkové hodiny:

Pondelok až Štvrtok
od 15,00 do 18,00 hod.

Práca a štúdium v zahraničí, EÚ (www.freejob.sk).

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

O SKÚŠKE

     

Kedy sa koná skúška?

Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí okresný dopravný inšpektorát tak, aby sa mohla vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky výcvikovým zariadením. Žiadateľ o vodičské oprávnenie môže vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny.

Ako vyzerá skúška?

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva zo:

 • skúšky z predmetov o cestnej premávke,

 • skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe

 • skúšky na autocvičisku (jazda medzi kužeľmi)

 • skúšky z vedenia motorových vozidiel

Skúšky sa vykonávajú v predpísanom poradí. Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých štyroch skúšaných predmetov bol - prospel.

Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.

Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonávať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.

Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospeje ani pri druhej opakovanej skúške, musí sa podrobiť novému (opakovanému celému) výcviku v autoškole. Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy, inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu.

SKÚŠKA Z PREDPISOV O CESTNEJ PREMÁVKE

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobnými testami. Na vykonanie skúšky je určený čas 20 minút.

Skúšobný test pozostáva:

12 otázok - zo Zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách /každá otázka je za 2 body/
3 otázky - z Vyhlášky č. 725/2004 Z. z o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách/ každá otázka za 1 bod/
8 otázok - z dopravných značiek z Vyhlášky č. 9/2009 Z. z. /každá otázka za 2 body/
4 otázky - z riešenia dopravných situácií t.j. križovatky /každá otázka je za 3 body/

Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 55 bodov dosiahnuť pri jednotlivom vodičskom oprávnení minimálny počet bodov:

pre A skupinu 50 bodov
pre A/50 skupinu 50 bodov
pre B skupinu 50 bodov
pre C skupinu 52 bodov
pre D skupinu 53 bodov
pre T skupinu 50 bodov

>> Vyskúšajte si test pre skupinu "B"

>> Vyskúšajte si test pre skupinu "C" "D" "T"

SKÚŠKA Z NÁUKY O VOZIDLÁCH A ICH ÚDRŽBE

     

Skúška z náuky o vozidlách a ich držbe sa vykonáva ústne. Pri skúške musí žiadateľ o vodičské oprávnenie

 • pre skupinu A, A/50 a B preukázať základné vedomosti z hlavných skupín mechanizmov vozidiel, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, z ich bežnej údržby a odstraňovania bežných porúch

 • pre skupinu C, D a T preukázať základné vedomosti z konštrukcie vozidiel a ich hlavných skupín a mechanizmov, z ich údržby a ošetrovania, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a hospodárnosti premávky vozidiel a ochrany životného prostredia.

VZOROVÉ OTÁZKY

z konštrukcie a údržby motorových vozidiel Klikni sem!

SKÚŠKA Z VEDENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL:

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti.

V prvej časti skúšky sa overuje ovládanie základných úkonov, najmä

 • príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu, upravenie sedadla do správnej polohy, nastavenie spätných zrkadiel, pripútanie bezpečnostným pásom, kontrola uzatvorenia dverí

 • rozjazd a rozjazd v stúpaní

 • brzdenia a zastavenie na určenom mieste

 • cúvanie a zatáčanie pri cúvaní

 • otáčanie pri jazde dopredu

 • zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie

 • státie v stúpaní

Tieto úkony sa vykonávajú na autocvičisku.

Druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel u žiadateľa o vodičské oprávnenie overuje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky a podľa možnosti mimo diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o vodičské oprávnenie ovládať tak, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajtov a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky, dopravné značenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu učiteľa reagovať na dopravné situácie.

     

Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti:

Pre skupinu A

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe - 1 otázka
3. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu A/50

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu B

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe - 1 otázka
3. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu C

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe - 3 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli - 2 otázky
4. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu D

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe - 3 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli - 2 otázky
4. vedenie motorového vozidla

Pre skupinu T

1. predpisy o cestnej premávke - 1 skúšobný test
2. náuka o vozidlách a o ich údržbe - 2 otázky
3. údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli - 1 otázka
4. vedenie motorového vozidla

Google

Elektronický výpis zo živnostenského registra | Ochrana osobných údajov

Autoškola TINKA vznikla vydaním evidenčného dokladu Okresným úradom v Prešove - odbor dopravy a cestného hospodárstva na vykonávanie:

- výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny: AM, B1, B, A

- doškoľovacieho kurzu vodičov skupiny: AM, B1, B, A

- školenie vodičov z povolania

Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov

     Copyright © 2002 - 2020, Marek Sasarák - Autoškola TINKA

|

Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET